Legfrissebb hireink és eseményeink

 

Légy fény és só!

"Ti vagy­tok a föld sója. Ha pe­dig a só meg­ízet­le­nül, mi­vel le­het­ne ízét vissza­ad­ni? Sem­mi­re sem való már, csak arra, hogy ki­dob­ják, és el­ta­pos­sák az em­be­rek. Ti vagy­tok a vi­lág vi­lá­gos­sá­ga. Nem rejt­he­tő el a he­gyen épült vá­ros. A lám­pást sem azért gyújt­ják meg, hogy a véka alá, ha­nem hogy a lámpatartóra te­gyék, és ak­kor vi­lá­gít min­den­ki­nek a ház­ban. Úgy ra­gyog­jon a ti vi­lá­gos­sá­go­tok az embe­rek előtt, hogy lás­sák jó cse­le­ke­de­te­i­te­ket, és di­cső­ít­sék a ti mennyei Atyá­to­kat." (Mt 5:13-15)

Mindannyian ismerjük a népmesét, ami arról szól, hogy a só mennyire fontos is az embernek, mégha nem is gondolná.. Ugyanazokból a válogatott alapanyagokból készült friss és tetszetős étel lehet egyszerre ehetetlen is, ha ezt az alapvető hozzávalót kihagyjuk belőle. Szeretnék kicsit másképp közelíteni a témához, mint ahogy eddig hallhattuk…

A világ egy sótlan, ízetlen hely önmagában. Aki ebben nőtt fel és sosem kóstolt bele valami igazán ínycsiklandozóba - az életbe Isten közelében, a Szent Szellemmel feltöltve - az megszokta és megelégszik. Vagy sosem tud elégedett lenni és folyamatos hiány, szomorúság és értelmetlenség érzés gyötri a mindennapokban. Ez a só mindenkinek lételeme lenne. És a Földnek csak egyetlen esélye van ezt megízlelni. És azok mi vagyunk. Csak az képes rájönni, hogy mi hiányzott mindig is az életéből, akivel megkóstoltatod! Csak aki kap legalább egy cseppet a kimondhatatlan szeretetből... Csak aki a saját kiszáradt és élettelen bőrén tapasztalja meg, hogy mi az az áldozat...

Ha azt kéri az Isten, hogy legalább Te légy só, azzal azt kéri, hogy adj esélyt arra, hogy ez a hely és a benne élő, de sokszor csak tétlenül bolyongó emberek végre felébredjenek. Hogy rájöjjenek mi is az, amire mindig is éhesek voltak. Csak így van értelme kereszténynek lenni. Ellenben, ahogy az Ige is írja, semmirevaló a próbálkozásunk, létezésünk és a tudás, aminek a birtokában vagyunk.

És a fény? Nem szoktunk ilyen éles kontrasztok mentén gondolkodni, de úgy hiszem igaz. Az élet a megváltás erejének ismerete nélkül olyan, mintha sötétben tapogatóznánk, egy emberöltőn át. Akinek nem szólunk, hogy: "Hé, ott a kapcsoló, úgy hívják Jézus Krisztus, és ha elfogadod, minden teljesen más megvilágításba kerül az életedben!" - akkor azt hiszi, amiben ő él, az a csúcs és azt hívják létezésnek. De NEM! Az csak tengődés vagy túlélés. Mi tudjuk mi az élet. Nem mert különbek vagy jobbak vagyunk másoknál, hanem mert egy nap az Atya csapatából egy szem só vagy egy apró kis fénysugár úgy döntött, hogy enged a fentről jövő akaratnak és megvilágítja, megízesíti a haszontalan kis létünket. Jézus arra hív a fenti Igében, hogy ezt tegyük meg mi is minél több emberrel és legyünk békéltetők, közbenjárók Isten és ember között. Nekem nagyon tetszik ez az elhívás! ;)

Te mit szólsz hozzá?

Varga-Béres Mónika

Közbenjárás az országért!

Már az Ószövetségben is láthatjuk, de igazán Jézus tanítványinál érzékelhetjük, hogy az Istennel való kapcsolatunk igazán az imádkozás által valósulhat meg. Beszélhetünk, persze másról is, mint például a dicsőítésről, az imádatról. Mégis, elsődleges úgymond kapcsolatfelvétel az Atyával az imádkozás.

Több imádkozás fajtáról beszélhetünk, mint például személyes egyéni ima, családi imaélet, közösségi ima. A közbejárás egy olyan imádkozás, mely nem egy elmormolt imaforma csupán.

Úgy gondolom, hogy aki közbenjárás imaszolgálatot vállal, annak szükséges, hogy elhívásának érezze ezt.

Cáfolhatod azzal, hogy: „imádkozni mindenki tud!” Ez így is van. Mégis a közbenjárás egy olyan szint, amikor ki kell lépned önmagad érzéseiből, és önzetlenül, mindenféle hátsó gondolatok nélkül, harcolnod kell egy adott ügyért.

Paul Y. CHO írja könyvében. „Az imában nem csak kérünk Istentől és nemcsak keressük őt, de közbenjárást is folytatunk a Szent Szellem által. Az ima harmadik szintje a közbenjárás, amelyben Krisztus terhében osztozunk egy személyért, körülményért, vagy szükségért.” (Paul Y. CHO, Ima: Kulcs az ébredéshez, Budapest, 1990, 87.old).

Tehát mint láthatod a közbenjáró ima egy harc, amit elhívott lelkülettel lehet végezni. Azt mondja a könyv írója, hogy Krisztus terhében osztozni. Jézus minden emberért, nemzetért, országért önmagát adta. Biztos lehetsz abban, hogy Ő minden pillanatban könyörög az Atyánál a mi kis országunkért is. Pál apostol is tanít arra bennünket, hogy imádkozzunk feljebbvalóinkért. (1Tim 2,2.)

Szükséges tehát, hogy imáinkban osztozzunk Krisztus terhében, hisz számára is az a legjobb, ha gyermekei békés, szabad országban élhetnének.

Ha érzed magadban, hogy képes vagy önzetlenül, saját magad problémái mellett harcolni országodért, akkor indulj el ezen az úton. A legnagyobb szolgálatok közé tartozik az imaharc, a közbenjárás szolgálata!

Nagy Róbert

Az ima szellemi ereje

Hangzatos címmel indítok, de mit is akartam ezzel jelezni? Azt, hogy ha az imát helyesen alkalmazzuk, az életünkben szellemi áttöréseket érhetünk el. És hogyan tudod alkalmazni helyesen az imát? Nem hiszem, hogy van egy úgymond módszer, amit követni kell, az imáinknak tiszta szívből kell jönniük.

Fontos megjegyeznünk, hogy az imádkozásaink nem egyirányúak, hanem kétirányúak. Az ima, akkor hatékony, ha oda-vissza irányba megy a közlés, amikor Isten válaszol az imáinkra. Tulajdonképpen beszélgetünk, diskurzust folytatunk a Mennyei Apánkkal, és közben a lelkünk tusakodik, mert érezzük az Atya akaratát, amely formál minket, ahogy a sok hiábavalóságtól szabadít meg azáltal, hogy elengedjük a saját akaratunkat, célunkat és elfogadjuk azt, amit Ő adott. Amit lehet még sokszor nem is tudunk, hogy micsoda, de azt tudatosítanunk kell magunkban, hogy Jézus jobbat ad minden olyan megoldásunknál, ami emberileg nézve a legjobb.

Az erős imák hit által működnek, nem a saját erőnkbe, hanem Isten erejébe vetett hitben, hogy Ő már meggyógyított, megszabadított, és ezt nekünk hit által magunkhoz kell fogadni.

A mindennapos életünkben létszükség, hogy folyamatosan imádkozzunk, beszéljünk az Atyához. Egyrészt az ima, vagy írhatnám úgy is, hogy az Istennel folytatott bensőséges kapcsolat építi a teljes lényünket.

Ehhez az egyik kulcs a nyelveken szólás. A nyelveken szólás a teljes testet, lelket és szellemet építi, kimondhatatlan titkos fohászkodással fordulunk az Atya felé, amit az ördög nem ért és áttörést hoz az életünkbe. Ez utóbbit saját magam is tapasztaltam, minél erősebb a hitem Isten felé, annál könnyebben nyílok meg szellemben és szólok hozzá nyelveken. Mi van, ha nem szólok nyelveken? Jézus azt mondta, ha én és te, vagyis mi gonosz létünkre tudunk jót adni a gyermekünknek (vagy te kérsz a saját apádtól egy tál ételt és ad neked), akkor mennyei Édesapánk annál inkább adja nekünk Szent Szellemét.

Bátran hittel kérd és elő vizek forrása fakad fel a bensődből, ami új nyelvekben való szólásként meg fog mutatkozni. Ha nem érzed, hogy jönnének a szavak, kérd meg Istent, hogy miért, de ha van benned vágy, hogy szólj, azt már Isten helyezte beléd, ne szégyelld elfogadni Isten ajándékát ingyen!

Ahhoz, hogy megtapasztaljuk az ima szellemi erejét, meg kell értsük, hogy Isten azért adta az Ő Szellemét, hogy minden igazságra Ő vezessen el, hogy saját erőnkben nem bízva és az igéből hamis következtetésre jutva ne tévelyegjünk. Hanem bízzuk magunkat a Szent Szellemre és kérjük őt, hogy vezessen az imában, mutassa meg miért és hogyan imádkozzunk. Így valódi erejét tapasztalhatjuk meg imáinknak, mert azokat a Szent Szellem vezeti, és higgyük el, hogy Ő a teljes valóságot fogja megmutatni, magát Jézus Krisztust.

Megoldás kell az életedben egy olyan problémára, ami kezelhetetlenné vált? Megfásult valaki közöttünk? Betegség vert le és nem értjük, hogy miért nem múlt még el, pedig már annyit imádkoztam érte?! Ha bármi ehhez hasonló kérdések vetődtek fel benned, akkor csak valld meg: ,,Én bízok benned Uram, Jézus! Hiszem, hogy a kereszten mindent magadra vettél: nyavajámat, betegségemet, fájdalmamat, pénzügyi nehézségeimet, átkaimat; és Te, Jézus Krisztus ezeknek az árát mind kifizetted, az én tartozásomat leróttad a kereszten. És én lemondok, elengedek minden sérelmet, adós levelet, céljaimat, vágyaimat és elfogadom és hittel beleállok abba az igazságba, hogy minden elvégeztetett: betegségből meggyógyultam, problémáimat megoldottad.” Meg kell értenünk mi Isten akarata az életünkre nézve, hogy Ő mit tett a kereszten, letenni a saját prekoncepciónkat, elképzelésünket és elfogadni mindazt, amit Ő adott.

Végül megemlíteném még a böjtölést is, ami szorosan összefügg az imáinkkal. Ha nehezen tudjuk elfogadni Isten akaratát, vagy úgy érezzük, nincs elég hitünk, hogy elhiggyük mit is tett Ő már múlt időben értünk, akkor kezdjünk el böjtölni.

Böjtölni, de miért? Szkanderozni Istennel? Nem. Vonuljunk el ettől a világtól, hagyjuk fel egy időre mindazt, ami eddig maga köré csavart, menjünk be Isten jelenlétébe, olvassuk az igéjét, mert az Ő beszéde élet és szellem és meg fog minket eleveníteni. És egy idő után azt vesszük észre, hogy Isten még többet ad, mint én azt valaha is gondoltam volna. A böjt alatt kitisztul a szellemi látásunk, hallásunk, és észrevesszük, hogy Isten ugyanúgy szólt a böjt előtt is, csak be volt dugulva a fülünk, és így Ézsaiás próféta könyvében olvasottak fognak valósággá válni az életünkben, hogy a bűnösen felrakott bilincseket leverjük, és minden jármot összetörjünk. A böjt nemcsak étel megvonás, hanem a munkánktól és kedvteléseinktől való elfordulás és teljesen Istenhez való fordulás, írhatnám úgy is, hogy Istent keressük, de valójában a saját fülünk és szemünk fog megnyílni, hogy Ő előbb szeretett minket és mindent elvégzett értünk.

Szóval törjünk össze minden jármot, oldjunk le minden bűnösen felrakott bilincset, és kérjük Jézust, mutassa meg mi az Ő tökéletes akarata. Meg fogjuk látni, hogy a vele töltött idő csak a mi javunkra válik, minél több és minőségibb imádkozás, társalgás Ővele, annál inkább erősít meg minket.

Nagy Márk

Ki van jelen?

Oldalainkat 5 vendég és 0 tag böngészi